Algemene voorwaarden


ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk, van huur en/of van koop en levering van BNR Totale Kantoorinrichting b.v., hierna te noemen BNR, zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden krachtens de tekst zoals hieronder omschreven van toepassing, voorzover hiervan niet wordt afgeweken en schriftelijk wordt vastgelegd. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijengesloten overeenkomst indien en voorzover beide partijen zulks nadrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. De gebruiker is slechts gebonden toezeggingen van zijn personeel, vertegenwoordigers of derden gestand te doen, indien en voorzover deze toezeggingen schriftelijk door haar zijn bevestigd.  

 

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN
Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden etc. van BNR Totale Kantoorinrichting zijn vrijblijvend. Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is de gebruiker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, danwel het bepaalde in de vorige zin toe te passen. De gebruiker is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomene derden in te schakelen. De gebruiker staat er niet voor in dat de door hem te leveren zaken qua vorm en kleur overeenkomen met afbeeldingen vermeld in door gebruiker uitgegeven catalogi of ander foldermateriaal.

 

ARTIKEL 3 LEVERING
Levering geschiedt franco huis op door de wederpartij opgegeven, eenvoudig bereikbare, plaats op de begane grond. Opgegeven levertijden kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt de gebruiker zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening van de wederpartij op te slaan. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet. Levering geschiedt op één door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing. Afwijking van het bovenstaande kan slechts plaatsvinden indien zulks tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. De gebruiker is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan. Indien kantoorbenodigdheden door gebruiker dienen te worden geïnstalleerd staat de wederpartij in voor een goede bereikbaarheid van de plaats waar het materiaal moet worden geïnstalleerd. Indien de wederpartij door enigerlei omstandigheid niet in staat is de te installeren producten in ontvangst te nemen, zal de gebruiker voor opslag van de goederen zorgdragen voor rekening en risico van de wederpartij. Indien binnen 3 maanden nadat de goederen voor aflevering/installatie gereed waren de voorgenomen levering/installatie niet mogelijk blijkt, is de gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst zal zijn vereist. Het voorgaande laat de verplichting van de wederpartij om de koopprijs te voldoen onverlet.  

 

ARTIKEL 4 TRANSPORT
Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport, al dan niet aan de zaken geleden. De wederpartij dient zich tegen voormelde risico behoorlijk te verzekeren. Niet-geaccepteerde bestellingen worden door de gebruiker, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen; één en ander conform het bepaalde in art. II.  

 

ARTIKEL 5 VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN
De gebruiker verplicht zich een op te dragen installatie of onderhoudswerk geheel naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Zo spoedig mogelijk na het sluiten van de overeenkomst zal de gebruiker, in overleg met diens wederpartij, een aanvang maken met de werkzaamheden en zorgen voor een geregelde voortgang ervan. De wederpartij is verplicht opslagruimte voor materialen ter beschikking te stellen, indien die materialen, ter beoordeling van de gebruiker, bij of op het werk aanwezig zijn. De wederpartij zal terzake geen aanspraak op vergoeding van kosten van gas, water en elektriciteit hebben. De regeling van het werk is aan de gebruiker voorbehouden, tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen. Zo de wederpartij na het sluiten van de overeenkomst bepaalde wensen met betrekking tot de uitvering kenbaar maakt, is de gebruiker bevoegd de hiermee samenhangende kosten door te berekenen. Indien de wederpartij de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet-tijdige aanvoer of niet-tijdige uitvoering. Met name is de gebruiker bij hierdoor ontstane vertragingen bevoegd de als gevolg daarvan door hem gemaakte kosten, bijvoorbeeld stilliguren, bij de wederpartij als meerwerk in rekening te brengen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de verplichtingen van BNR Totale Kantoorinrichting: grond-, bestrating-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoor-, schilder- en stofferingswerk, alsmede hulp voor het verplaatsen van stukken die redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn en eventueel te gebruiken hijs en/of hefwerktuigen. Onder het voorgaande zijn begrepen voorbereidende werkzaamheden van welke aard dan ook. De wederpartij zal ervoor zorgdragen dat technische voorzieningen die de uitvoering van de werkzaamheden mogelijk moeten maken, zoals voedingsleidingen en aansluitingen, aanwezig zijn. Tevens zal de wederpartij zorgdragen voor het, tijdig, verkrijgen van de van overheidswege eventueel noodzakelijke vergunningen en betaling van de hiermee samenhangende kosten.

 

ARTIKEL 6 HUUR
1. Tussen de wederpartij en de gebruiker kan een overeenkomst worden gesloten terzake huur van bepaalde kantoorinstallaties. Een dergelijke huurovereenkomst kan slechts betrekking hebben op het op proef nemen van een kantoorinstallatie, dan wel op het tijdelijk gebruik ervan. De afnameverplichting van het door de wederpartij gekochte wordt door laatstbedoelde huurovereenkomst niet beïnvloed.  

 

ARTIKEL 7 RECLAMES/RETOURZENDINGEN
1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van BNR Totale Kantoorinrichting te worden gebracht. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen acht dagen na ontvangst van de zaken door de gebruiker te worden gemeld. Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker is kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van BNR Totale Kantoorinrichting indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze. Indien de zaken na aflevering van aard en/of s amenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in art. VII.  

 

ARTIKEL 8 AANSPRAKELIJKHEID/GARANTIE
De gebruiker aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor gebreken in door hen geleverde materialen en producten van de door hem geïnstalleerde kantoorbenodigheden in dien vaststaat dat diens toeleverancier / de fabrikant aansprakelijkheid voor het gebrek erkent. Alsdan heeft de gebruiker de keuze hetzij schadevergoeding in geld te geven tot maximaal de netto verkoopprijs van het geleverde / geïnstalleerde, dan wel het product waarop de reclame betrekking heeft te vervangen. Indien het gebrek heeft geleid tot enigerlei schade die de in het vorige lid genoemde overtreft, is de gebruiker hiervoor niet aansprakelijk. Krachtens de wettelijke bepaling inzake de door de Raad er E.G. vastgestelde richtlijn inzake productaansprakelijkheid (vlg. de art. 6: 185 BW e.v.) rust die aansprakelijkheid op de producent, dan wel degene die het product in het verkeer heeft gebracht. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor geringe verschillen in kleur en uitvoering tussen het geleverde / geïnstalleerde en de toonkamer modellen. hetzelfde geldt indien gedeelten van een reeds aanwezige kantoorinstallatie worden vervangen of bijbesteld. De gebruiker aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade / storing, derving van inkomsten, verhoging van kosten of dergelijke schade, al dan niet door derden geleden, noch voor schade met betrekking tot het niet, niet tijdig of niet goed repareren van door haar geleverde machines, tenzij haar grove nalatigheid kan worden verweten. Voor handelen en/of nalaten BNR Totale Kantoorinrichting en/of diens personeelsleden en/of door gebruiker ingeschakelde derden, tijdens de werkuren of daarbuiten, aanvaardt de gebruiker geen aansprakelijkheid, behoudens voorzover bij voornoemde personen sprake zou zijn van opzet, grove schuld of nalatigheid.
6. Zou door de gebruiker geleverde zaken door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
7. Op garantie kan alleen een beroep worden gedaan indien de koopprijs volledig is voldaan. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebruiker tegen iedere aanspraak van derden terzake van vergoedingen van schade indien en voorzover voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies BNR Totale Kantoorinrichting strijdig gebruik en/of ondeskundigebewaring (opslag in originele verpakking) van de afgeleverde zaken door de wederpartij: voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door de verkoper gegeven instructies en/of adviezen onder andere inzake bescherming van kwaliteit en houdbaarheid, heeft gehandeld. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is de termijn waarvoor garantie wordt verleend zes maanden.  

 

ARTIKEL 9 BETALING
Betaling dient binnen acht dagen na de factuurdatum, ook in indien conform art. III niet kan worden geleverd, netto contant te geschieden. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist zal de wederpartij aan de gebruiker een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform art. 6: 119/120 BW, vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt en de wederpartij naar de daartoe door de gebruiker te zijn gemaand gedurende een door de gebruiker te bepalen termijn in gebreke blijft aan diens betalingsverplichtingen te voldoen komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso, en/of executie maatregelen voor rekening van de wederpartij. Laatstgenoemde zal terzake minimaal verschuldigd zijn het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten zoals dat op het moment van in gebreke/verzuim geldt. Ter keuze BNR Totale Kantoorinrichting kan in voorgaande of daarmee overstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, ook krachtens het NBW, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten, totdat betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van alle opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een later factuur.  

 

ARTIKEL 10 FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSONBEVOEGDHEID E.D.
Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surcéance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.  

 

ARTIKEL 11 COMPENSATIE/VERREKENING
Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen de gebruiker heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op compensatie met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op compensatie/verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.  

 

ARTIKEL 12 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen terzake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen terzake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
2. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de terzake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
3. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.  

 

ARTIKEL 13 PAND/WARRANTAGE
De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, danwel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht BNR Totale Kantoorinrichting op de vergoeding van schade, gederfde winst en interest.  

 

ARTIKEL 14 ANNULERING/ONTBINDING/HERROEPING
1.De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex art. 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen tenzij annulering krachtens onderstaand artikellid is overeengekomen. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien de gebruiker daarin toestemt. Alsdan is de wederpartij aan de gebruiker een vergoeding van tenminste 15% van de koopsom (aanneemsom) verschuldigd. De gebruiker kan bepalen dat een hoger percentage zal zijn verschuldigd. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.  


ARTIKEL 15 HERROEPINGSRECHT

Bij levering van producten:

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.ARTIKEL 16 Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
- die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
- die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
- die snel kunnen bederven of verouderen;
- waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
- voor losse kranten en tijdschriften;
- voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken;
- voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
- niet maatwerk producten
- omngebruikte producten in doos
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
- betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
- waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
- betreffende weddenschappen en loterijen.
- maatwerk producten en producten
- gemonteerde producten als ook uit verpakking

 

ARTIKEL 17 WANPRESTATIE/VERZUIM
1.Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden/ toeleveranciers, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen: natuurverschijnselen een en ander onverschillig of de niet of niettijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

 

Artikel 18 - Klachtenregeling
1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door 4. WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

ARTIKEL 19 Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
2.Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

ARTIKEL 20 TOEPASSELIJK RECHT/BEVOEGDE RECHTER
1.Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse Rechter te Almelo, zij het dat de gebruiker de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

Bezig met laden...